उत्पादन उपकरण

प्लेट प्रेसर, भल्कानाइजर, एक्स्ट्रुडर, विन्डिङ मेसिन, इन्टरनल मिक्सर, ग्लु प्रेस, आदि जस्ता सयौं उत्पादन उपकरणहरू।